Poziv za vstop v partnerstvo LAS SSD

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) objavljajo

Javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec.

Občine Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec) in Lokalna akcijska skupina (LAS SSD) za razvoj podeželja na območju Spodnje Savinjske doline vabijo, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član. Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

LAS SSD bo tudi v novem programskem obdobju organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa CLLD) na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec.

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo imelo nalogo, da oblikuje in izvede celovito strategijo lokalnega razvoja v smeri naslednjih tematskih področij ukrepanja:

 • ustvarjanje delovnih mest,
 • razvoj osnovnih storitev,
 • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec in sicer iz:

 • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
 • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
 • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pravice članov so:

 • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
 • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
 • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
 • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

V kolikor želite ostati oz. postati partner LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020, vas prosimo, da izpolnite priloženo pristopno izjavo. Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS SSD vas prosimo, da nam pristopne izjave posredujete do 7.7.2015 na naslov Razvojna agencija Savinja, LAS SSD, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec ali na e-naslov las.ssd@ra-savinja.si.

Včlanitev v LAS SSD bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 – 2020.

Za dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS SSD smo dosegljivi na sedežu Razvojne agencije Savinja, po telefonu 03 713 68 60 ali na elektronskem naslovu las.ssd@ra-savinja.si.