Potrjen LAS SSD in SLR

V ponedeljek, 17.10.2016 smo prejeli Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je potrjena Strategija lokalnega razvoj Spodnje Savinjske doline s tem pa tudi LAS SSD.

Potrditev LAS pomeni, da imamo pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva so namenjena za izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v programskem obdobju 2014-2020. Operacije oziroma projekti se bodo izvajali na osnovi javnih pozivov, ki jih bo LAS SSD pripravil in objavil na svoji spletni strani. Odločba, ki smo je dobili bo pravnomočna 17.11.2016. Pri pripravi Javnega poziva moramo upoštevati predpise in navodila Posredniškega organa EKSRP in ESRR, ki so še vedno v pripravi.

Vsi, ki se bodo prijavili na Javni poziv morajo izhajati iz naslednjih štirih tematskih področij:
• ustvarjanje delovnih mest,
• razvoj osnovnih storitev,
• varstvo okolja in ohranjanje narave ter
• večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ki so opisana v Strategiji lokalnega razvoja SSD.

Strategija lokalnega razvoja SSD je objavljena na spletni strani LAS SSD (www.las-ssd.si).

Vsi prijavitelji bodo morali imeti za realizacijo operacij, ki jo bodo prijavili na Javni poziv, zagotovljene druge oz. lastne vire financiranja.

Nepovratna javna podpora se upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo. Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo mora biti operacija, na katero se zahtevek za izplačilo nanaša, oziroma posamezna aktivnost zaključena. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja.