NATJA ŠKETA MISER

PODPREDSEDNICA

Podpredsednik opravlja naloge predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je predsednik odsoten, nedosegljiv, če predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Aktualna podpredsednica LAS SSD je Natja Šketa Miser.