PREDSTAVITEV LAS 2021-2027

O LASU

KAJ JE LAS?

USTVARJAMO POGOJE ZA KVALITETEN LOKALNI RAZVOJ

LAS Spodnje savinjske doline (LAS SSD) – javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja – je bila ustanovljena 3.12.2007 na ustanovnem zboru članov LAS, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi partnerstva – Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja. Dne 23.2.2023 je bila na 8. seji Skupščine potrjena nova Pogodba o ustanovitvi LAS, osnova za delovanje pa je Strategija lokalnega razvoja LAS SSD 2021-2027, ki je bila potrjena v januarju 2024.

LAS je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega sektorja, civilne družbe in zasebnega sektorja, s ciljem uresničevanja skupnih interesov na področju razvoja podeželja.

Lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske zastopa vodilni partner, t.j. Razvojna agencija Savinja. Status LEADER oz. delujoče LAS je pridobila 17.4.2009 in s tem pravico do črpanja sredstev iz 4. osi Programa za razvoj podeželja za sofinanciranje skupnih projektov našega območja. Cilj LAS SSD je implementacija Lokalne razvojne strategije oz. realizacija ciljev zastavljenih v LRS.

Območje LAS SSD predstavlja geografsko in gospodarsko območje občin Spodnje savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

NIZKOOGLJIČNO KROŽNO GOSPODARSTVO

Razvoj družbeno odgovornih podjetij podeželskega gospodarstva ter razvoj, izvajanje in promoviranje trajnostnega turizma

TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z VIRI

Ciljno usmerjene naložbe, ki prispevajo k okoljski trajnosti ter blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter spodbujanje ciljnih in trajnostnih vlaganj v ponovno uporabo naravne in kulturne dediščine kot skupnega dobrega.

VKLJUČUJOČA, ZDRAVA IN AKTIVNA DRUŽBA

Razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo ter vsebin zdravega in aktivnega življenjskega sloga

ORGANI SSD

V Lokalni akcijski skupini Spodnje Savinjske doline so vsi člani enakopravni, za usklajeno delovanje pa so bili vzpostavljeni sledeči organi.

SAŠA ZIDANŠEK OBREZA

Podpredsednik

OCENJEVALNA KOMISIJA

Vodilni organi

NADZORNI ODBOR

Vodilni organi

UPRAVNI ODBOR

Vodilni organi

SKUPŠČINA

Vodilni organi