PREDSTAVITEV

O LASU

KAJ JE LAS?

USTVARJAMO POGOJE ZA KVALITETEN LOKALNI RAZVOJ

LAS Spodnje savinjske doline (LAS SSD) – javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja – je bila ustanovljena 3.12.2007 na ustanovnem zboru članov LAS, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi partnerstva – Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja.

LAS je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega sektorja, civilne družbe in zasebnega sektorja, s ciljem uresničevanja skupnih interesov na področju razvoja podeželja.

Lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske zastopa Razvojna agencija Savinja. Status LEADER oz. delujoče LAS je pridobila 17.4.2009 in s tem pravico do črpanja sredstev iz 4. osi Programa za razvoj podeželja za sofinanciranje skupnih projektov našega območja. Cilj LAS SSD je implementacija Lokalne razvojne strategije oz. realizacija ciljev zastavljenih v LRS.

Območje LAS SSD predstavlja geografsko in gospodarsko območje občin Spodnje savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

Spodbujanje podjetniške aktivnosti, inovativnega povezovanja lokalnih deležnikov za skupen nastop na trgu, usposabljanja in izobraževanja za večjo podjetnost podjetnikov, kmetovalcev in drugih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

ČISTO OKOLJE IN OHRANJANJE NARAVE

Spodbujanje razvoja inovativnih pristopov in modernih praks za izboljšanje ali ohranjanje stanja narave in okolja ter izvedba aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo ter prilagajanja podnebnim spremembam.

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za doseganje višje kakovosti življenja ter nadgradnja obstoječih in razvoj novih programov za doseganje višje kakovosti življenja (podjetniški in dediščinski programi,  kakovostno preživljanje prostega čas ipd.)

VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN

Spodbujanje družbene povezanosti in socialne vključenosti (razvoj, izvedba in promocija programov aktivnega vključevanja ranljivih socialnih skupin v družbo ter spodbujanje medgeneracijske solidarnost in sodelovanja)

ORGANI SSD

V Lokalni akcijski skupini Spodnje Savinjske doline so vsi člani enakopravni, za usklajeno delovanje pa so bili vzpostavljeni sledeči organi.

NATJA ŠKETA MISER

PODPREDSEDNICA

OCENJEVALNA KOMISIJA

Vodilni organi

NADZORNI ODBOR

Vodilni organi

UPRAVNI ODBOR

Vodilni organi

SKUPŠČINA

Vodilni organi