CAH

CAH

60%

Center za analitiko hmelja

Trajanje: avgust 2020 – januar 2021

Spodnja Savinjska dolina je središče slovenskega hmeljarstva z več kot stoletno tradicijo. Hmelj je ena izmed osnovnih in najbolj razpoznavnih/značilnih pivovarskih surovin. Hmelj je kot rastlina, med posamezniki, še posebej, če ti ne prihajajo iz Savinjske doline, relativno eksotična rastlina, ki privlači zaradi svoje uporabnosti v pivovarstvu in dokazanih zdravilnih učinkih. Zaradi tega je samoumevno, da je povsod v svetu na hmeljarskih področjih, dobro razvita tudi turistična dejavnost. To je bil tudi eden izmed razlogov za ustanovitev EKO muzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Istočasno je hmeljarstvo tudi kmetijska panoga, ki daje okolju pečat prepoznavnosti v obliki hmeljskih žičnic in predstavlja pomembno gospodarsko panogo, ki daje delo, zaslužek in omogoča obstoj velikega števila hmeljarskih kmetij. Pogosto na teh kmetijah niso zaposleni samo posamezniki (lastniki) kmetijskih gospodarstev, ampak tudi njihova ožja in širša družina. To je v današnjem času izrednega pomena, saj vitalno delovanje kmetijskih gospodarstev pomeni posredno, poleg omogočanja kvalitetnih delovnih mest, tudi pomemben prispevek k ohranjanju okolja, naravne dediščine ter varovanja biotske pestrosti.

Problem hmeljarske panoge ja, da je izredno navezana na enega samega odjemalca – pivovarsko industrijo. Kar 98% svetovne proizvodnje hmelja se porabi v pivovarstvu. Poleg te tradicionalne navezanosti pa obstaja vrsta možnosti inovativne uporabe hmelja in hmeljnih izdelkov tudi v druge namene. Predvsem zaradi njegovih dokazanih zdravilnih učinkov se tako kažejo velike možnosti uporabe v kozmetične namene (mila, šamponi, kreme), v kulinariki in naravni medicini (čaji, izvlečki). Pomembna možnost diverzifikacije prodaje je tudi uporaba hmeljnih proizvodov v drugih industrijskih panogah, kot naravni konzervans na primer pri proizvodnji sladkorja iz sladkornega trsa ali bioetanola iz koruze. Slovenija je po površinah hmeljnih nasadov in pridelani količini hmelja trenutno na petem mestu v svetu in kot taka zelo pomembna pridelovalka hmelja. To je tudi razlog, da obstaja na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije zelo intenziven in v svetovnem merilu spoštovan program žlahtnjenja novih sort hmelja. Istočasno imamo v SSD tudi uspešne gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s predelavo in kasnejšo prodajo hmelja in hmeljnih produktov na praktično vse celine sveta.

Za pravilno vrednotenje kvalitete hmelja in proizvodov iz njega je osnova vpeljana in dobro delujoča podpora v obliki usposobljenega centra, ki je sposoben izvajati določanje kakovostnih parametrov na najvišjem možnem, mednarodno primerljivem nivoju. Na IHPS izvajamo tovrstno analitiko že od njegove ustanovitve leta 1952. Svojo usposobljenost in primerljivost na mednarodnem nivoju dosegamo z akreditacijo po standardu ISO 17025 za preskusne laboratorije in s članstvom v analizni komisiji evropskega pivovarskega združenja (EBC), kjer delujemo na področju vrednotenja mednarodnih primerjalnih shem in razvoju novih analiznih postopkov.

Kljub svoji prepoznavnosti v domačem in mednarodnem okolju, je zaradi varčevalnih ukrepov v preteklosti naša instrumentalna oprema zastarela kar pomeni, da na marsikaterem področju ne moremo več nuditi dovolj kakovostnih in raznolikih storitev v obliki analiznih možnosti. Zaradi tega je na udaru tudi naša hmeljarska pridelovalna in predelovalna panoga, saj je v veliki meri odvisna od naših analiz, ki jim omogočajo neoviran dostop do tujih trgov. Zavedati se je namreč potrebno, da se kar 95 % v Sloveniji pridelanega hmelja izvozi. Trenutna opremljenost tudi v marsikaterem primeru ne omogoča analitike novih inovativnih produktov iz hmelja, ki morajo zadoščati kriterijem zdravstvene ali druge živilsko predelovalne zakonodaje. Potencialni izdelovalci takšnih produktov so torej že v samem začetku ustavljeni, saj v Sloveniji noben drug laboratorij ne opravlja analiz tega področja. Omeniti je potrebno še dejstvo, da bi lahko ravno takšni produkti pomembno prispevali k diverzifikaciji ponudbe/prodaje in s tem tudi možnostim razvoja dodatnih zaposlitvenih možnosti. Takšna proizvodnja bi prispevala tudi k dodatni pestrosti turistične ponudbe v SSD, ki je sicer dokaj dobro razvita, v obliki delujočih turističnih društev in EKO muzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu.

V zadnjih desetih letih beležimo trende v Sloveniji in tudi v Savinjski dolini, da obstaja vedno večji interes po izobraževanju, pridobivanju strokovnih znanj in podjetniškem interesu na področju hmeljarstva. Še posebej se to kaže na nekaterih hmeljarskih posestvih, ki v razvoju dodatnih produktov vidijo možnost dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetijah in s tem diverzifikacijo osnovne dejavnosti in širjenje podjetniških možnosti. Interes o razvoju tovrstne dejavnosti, novih podjetniških možnostih, ki jih nudi, je zelo zaznaven tudi med ostalimi prebivalci, mladimi, ki so končali šolanje in tudi med brezposelnimi, saj v tem segmentu vidijo potencialne možnosti novih zaposlitev in samozaposlitev.

V pričujoči operaciji je cilj vzpostavitev centra za analitiko hmelja v funkciji osnovne infrastrukture. To bomo dosegli z nabavo dveh novih instrumentov UV-VIS spektrofotometra in sistema za konduktometrično titracijo, skupaj s pripadajočo opremo za mletje rastlinskih tkiv. Poleg tega pa še nabava sodobnega pomivalnika steklovine, ki bo predstavljal energetsko manj potratno pripravo tople vode in zmanjšanje porabe pitne vode in čistil za pomivanje. S tem bomo prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja. Vzporedno z vzpostavljanjem centra bomo pričeli iz razvoje/vpeljavo vsaj dveh novih analiznih postopkov in usposabljanjem dodatnega analitika, ki bo sposoben samostojno izvajati tovrstne analize in nuditi strokovno pomoč zainteresiranim.

Po vzpostavitvi centra bo ta postal zaključena celota, v kateri bo možno razvijati in vpeljevati nove analizne metode, ki bodo pomembne pri vrednotenju kakovosti hmeljnih produktov. Omogočal bo strokovno pomoč kmetom in podjetnikom na hmeljarskem področju, pri reševanju njihovih tehnoloških problemov in pri razvoju novih produktov. Istočasno ga bomo lahko uporabljali kot učno – demonstracijski center, kjer bomo lahko izvajali izobraževanja iz področja hmeljarstva tudi za širšo zainteresirano javnost. Na IHPS že uspešno izvajamo izobraževanje za nacionalni poklicni kvalifikaciji hmeljar/hmeljarka in pivovar/pivovarka, ki vsako leto pripeljeta v Žalec množico posameznikov iz cele Slovenije. Do sedaj je bilo med udeleženci izobraževanja tudi kar nekaj mladih iz lokalnega okolja, ki so po končanem formalnem izobraževanju želeli pridobiti dodatna znanja in poklicne kompetence. Poleg pridobivanja strokovnih znanj, udeležence spoznavamo tudi s Savinjsko dolino, pridelovalci hmelja in s tem krepimo lokalno prepoznavnost. Z novim centrom bo tovrstna dejavnost še uspešnejša. Ne smemo pozabiti pomembnosti te pridobitve tudi za izvajanje izobraževalne dejavnosti v obliki ekskurzij širše zainteresirane javnosti. Lokalna turistična in sorodna društva kažejo zelo velik interes za dodatno popestritev njihovih aktivnosti, ki bi jih želeli nadgraditi s hmeljarskimi temami. Center bo omogočal analitiko produktov po njihovih zamislih, saj bo omogočal najširši mogoč spekter različnih analiznih postopkov.

V sklopu operacije bomo izvajali aktivnosti informiranja in izobraževanja hmeljarskih pridelovalcev in predelovalcev s področja SSD v obliki izobraževalnih delavnic. V eni izmed delavnic se bomo osredotočili predvsem na področje sušenja hmelja kot najbolj energetsko potratnega procesa v celotni pridelavi in hkrati tistega dela, ki usodno vpliva na kvaliteto končnega produkta. Prikazali jim bom možnosti zamenjave klasičnih energentov plina in kurilnega olja z OVE. Hmeljarskim pridelovalcem/predelovalcem bo namenjena tudi delavnica s praktičnih prikazom izvajanja analiz, s čemer bomo dosegli poglobljeno poznavanje posledic dejanj v pridelavi/predelavi in njihovega vpliva na končno kvaliteto. Na ta način bomo usposabljali hmeljarsko bazo s primernim poznavanjem procesov, ki je potrebno za uspešno delo in visoko kvaliteto produktov. V obliki praktičnih prikazov možnosti, ki jih nudi sodoben analizni center bomo mladimi prikazali možnosti za njihov bodoči karierni razvoj na področju naravoslovja in biotehnologije, ki sta obe deficitarni področji v SSD in Sloveniji.

Ob zaključku operacije in tekom njenega izvajanja bomo poskrbeli za predstavitev rezultatov operacije v obliki prispevkov v tiskanih medijih.

Cilji:

  • UV-VIS spektrofotometer / kos: 1
  • mlin za mletje rastlinskih tkiv / kos: 1
  • sistem za konduktometrično titracijo / kos: 1
  • pomivalec steklovine / kos: 1
  • usposobljen analitik / število: 2
  • uvedba novih analiznih metod / število: 2
  • izvedene izobraževalne delavnice v procesu aktivnega vključevanja ranljivih skupin in akterjev, ki se že ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo / število: 3
  • objave v medijih / število (obseg ciljne publike): 2 (ciljna publika 35.000)
  • vzpostavitev novih vzpostavljenih inovativnih razvojnih partnerstev za skupne aktivnosti / število: 3

Skupna vrednost operacije je 52.834,64 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 39.697,25 EUR (75%). Partnerja operacije so Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, I. Osnovna šola Žalec, Združenje hmeljarjev Slovenije in Hmezad Export-Import, d.o.o.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ