FITOREMEDIACIJA S KONOPLJO

FITOREMEDIACIJA S KONOPLJO

60%

Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine

Trajanje: januar 2021 – december 2022

Zaradi prepoznane onesnaženosti tal s težkimi kovinami in pesticidi na širšem območju Spodnje savinjske doline želimo preveriti možnosti uporabe rastline – industrijske konoplje za čiščenje onesnažene zemljine s težkimi kovinami (fitoremediacija).

Cilj projekta je izpeljati referenčno pilotno čiščenje in poskus oživitve tal na izbranih lokacijah v dolini s pomočjo industrijske konoplje (fitoremediacija) – lokacijo zagotavljata partnerja pri projektu (Andreja Kunst Hadolin – Grajska vas 17a, Gomilsko in Slavko Rotar – Kapla 32, Tabor). Za zagotovitev točnosti podatkov bomo spremljali izhodiščna stanja tal ter spremembe v tleh po uporabi industrijske konoplje v 2 letih trajanja projekta. Prav tako bomo spremljali spremembe vsebnosti težkih kovin v posameznih delih rastline ter tako ocenili možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne namene.

Preko delavnic, izobraževanj, objav in priročnikov bomo ozaveščali kmetovalce, šolajočo se mladino o možnostih uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo in v druge namene – konoplja v kulinariki, kozmetiki in gradbeništvu. S strokovnim seminarjem bomo izobrazili udeležence, ki se bodo odločili za pridobitev dodatnega znanja s področja fitoremediacije, za ranljivo skupino mladih ali nezaposlenih bomo izvedli izobraževanje o potencialu in uporabnosti konoplje v vsakdanjem življenju.

Obenem bomo prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in s tem velik potencial za vključeno območje, da se s povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih pridelave poveča prihodek s prodajo. Poudarek bomo dali na ozaveščanju in izobraževanju različnih skupin prebivalstva o agrotehniki pridelave in skrbi za rodovitnost in trajnostno rabo tal.

Kazalniki:

  • Izveden poskus prikaza posevka konoplje na neonesnaženih in na onesnaženih tleh: 2
  • izdelane pedološke analize vzorcev tal in rastlinskega materiala: 8
  • Analiza vsebnosti težkih kovin v različnih delih industrijske konoplje: 48
  • Izdelava in tisk priročnika Gojenje konoplje za namen pridelave cvetov: 1000 kos
  • Izdelava in tisk priročnika Ekosistemska analiza zemlje: 1000 kos
  • Izvedba delavnice Ekosistemska analiza zemlje: 1
  • Izvedba izobraževalnega seminarja s področja fitoremediacije s praktičnim in teoretičnim delom: 1
  • Izvedba izobraževanja o uporabnosti konoplje za kmetovalce in zainteresirano javnost: 12
  • Izvedba izobraževanja za ranljivo skupino mladih in nezaposlenih – 6 (po občinah SSD)
  • Število promocijskih aktivnosti: 10

Skupna vrednost operacije je 40.050,15 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 31.884,50 EUR (80%). Partnerji operacije so Zadruga Konopko, z.o.o., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Andreja Kunst Hadolin in Slavko Rotar.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ