ITP ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE

ITP ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE

60%

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč. Zaradi spremembe tehnologije pridobivanja učinkovin in globalizacije trgovine, sta organiziran odkup in pridelava usahnila. Vendar pa se v zadnjem desetletju pridelovanje zelišč ponovno povečuje.

6 slovenskih LAS (LAS Društvo raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja) se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem bo dosežen podjetniški preboj, saj bo skozi zeliščarsko tradicijo in znanje na trg ponujen inovativen zeliščarski integralen turistični produkt, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja, vzpostavljena bo mreža zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne institucije, obenem pa bo vzpostavljeno tudi inovativno komunikacijsko orodje, e herbarij.
Z operacije se rešujejo specifične lokalne potrebe, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pesta in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščne dediščine spodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave aktivne zelene destinacije. Vključenim zeliščnim in turističnim ponudnikom pa bo omogočil oblikovanje povezane butične ponudbe z visoko dodano vrednostjo ter inovativnim komunikacijskim sredstvom, e herbarijem.

2.2. Načrtovane aktivnosti operacije po sklopih

  • Aktivnost 1: Izobraževanje zeliščarjev

Opis aktivnosti: Partnerji bodo izvajali različne oblike izobraževanj in usposabljanj glede na potrebe posameznega območja.
Predvideni dosežki: Izobraženi in usposobljeni zeliščarji za pridelavo, predelavo in trženje zelišča za področje kulinarike in ponudbe zelišč v turističnih produktih.

  • Aktivnost 2: Certificiranje zelišč

Opis aktivnosti: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo bo pripravil GMP (Good manufacturing practice) s tehnološkimi smernicami pridelave in predelave za 12 avtohtonih ali tradicionalnih zelišč (po 2 za posameznega partnerja).
Predvideni dosežki: Pripravljeno gradivo bo omogočilo strokovno delo pri pridelavi in predelavi 12-ih zelišč iz projektnega območja.

  • Aktivnost 3: E – herbarij

Opis aktivnosti: E – herbarij predstavlja skupno platformo operacije, na kateri bodo dostopne informacije na kateri bodo dostopne informacije o zeliščih, zgodovini uporabe, zgodbe o zeliščih, uporabi zelišč v kulinariki, gojenju zelišč, predstavitev izdelkov iz zelišč in seveda vsebine, nastale v okviru operacije, v elektronski obliki.
Predvideni dosežki: Vse informacije in vsebine operacije o izbranih zeliščih bodo dostopne na enem mestu. Pri pripravi bodo sodelovale vse LAS, prav tako bo platforma omogočila povezovanje zeliščarjev in oblikovanje mentorstva za razvoj zeliščarstva v Sloveniji.

  • Aktivnost 4: Snemanje promocijskih filmov

Opis aktivnosti: Za namene promocije zeliščarstva in turističnih produktov s področja zeliščarstva bodo partnerji posneli štiri (4) krajših filmov s predstavitvijo območij, zeliščarjev in zeliščarskih izdelkov.
Predvideni dosežki: Filmi bodo namenjeni prikazovanju na spletnih straneh in uporabni pri predstavitvah območja posamezne LAS kot zeliščarske turistične destinacije.

  • Aktivnost 5: Izvedba zeliščarskih dogodkov

Opis aktivnosti: Partnerji bodo omogočili predstavitev zeliščarjev na dogodkih, ki se bodo izvajali v letih 2018 in 2019.
Predvideni dosežki: Obiskovalcem prireditev bo predstavljena ponudba zeliščarjev z območja vseh sodelujočih LAS.

  • Aktivnost 6: Promocijski material in gradiva, turistični spominki

Opis aktivnosti: Pripravljene in izvedene bodo različni aktivnosti s področja promocije zelišč (zloženke, brošure, katalogi, promocijski izdelki, izvedba natečaja za spominke).
Predvideni dosežki: Promocija operacije in zeliščarstva kot dejavnosti.

  • Aktivnost 7: Razvoj novih izdelkov in storitev

Opis aktivnosti: Partnerji načrtujejo razvoj novih izdelkov in storitev na področju zeliščarstva (kulinarika, zeliščni vrtovi), ki bodo povezani z izbranimi zelišči.
Predvideni dosežki: Predstavitev nove kulinarične ponudbe na zeliščarskih prireditvah in pri zainteresiranih ponudnikih gostinskih storitev, razvoj novih inovativnih izdelkov oz. storitev s področja zeliščarstva.

  • Aktivnost 8: Oblikovanje turističnih produktov

Opis aktivnosti: Priprava modelov in zasnove turističnih produktov (eno in več-dnevnih) za območje posameznih LAS in za celotno območje vseh sodelujočih LAS ter praktične izvedbe ogledov.
Predvideni dosežki: Dodana vrednost pridelave in predelave zelišč s pomočjo ponudbe ogledov zeliščarskih kmetij in preživljanja aktivnih počitnic na območju LAS.

  • Aktivnost 9: Vodenje in koordinacija operacije

Opis aktivnosti: Vodenje in koordinacija načrtovanih aktivnosti bo potekala skozi celotno obdobje izvajanja operacije.
Predvideni dosežki: Uspešno vodena in zaključena operacija.

Operacija se bo izvajala od 1.9.2017 do 30.11.2019.

 

Povezava na spletno stran projekta

Celotna vrednost operacije je 282.413,21 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP za LAS SSD del znaša 9.302,56. Partnerji operacije so LAS Raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline ter LAS Od Pohorja do Bohorja.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ