PPTS

PPTS

60%

Povezovanje pivovarske tradicije s sodobnostjo

Na podlagi opravljenih analiz so zaznani pogoji za spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest.

Postavitev male pivovarne in izvedba izobraževalnih in drugih spremljajočih aktivnosti bo tako direktno vplivala na izpolnitev cilja »Usposabljanja in izobraževanja za večjo podjetnost podjetnikov, kmetovalcev in drugih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo« preko ukrepa 1.3.1 »Krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem akterjev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo«.

Dodatno bo predlagana operacija, s postavitvijo male pivovarne, ki bo omogočala razvoj infrastrukture za izobraževanje na področju pivovarstva in razvoj novih podjetniških možnosti, prispevala tudi ciljem, ki so opredeljeni na področju 2 SRL LAS SSD.

Glavne aktivnosti

Glavne aktivnosti operacije so opredeljene v devetih točkah. Osnovne aktivnosti bodo nabava vrelno/zorilnih tankov, nabava pivovarskega mlina, analizatorja za spremljanje pivovarskega procesa in energetska sanacija priprave tehnološke tople vode. Poleg omenjenih aktivnosti bomo v sklopu operacije usposobili pivovarskega mojstra za upravljanje pivovarne, ki bo v prihodnosti posredoval strokovne informacije obiskovalcem in zainteresirani javnosti. Tako bomo zagotovili trajnostne učinke operacije tudi po njenem končanju. Po inštalaciji bomo razvili vsaj dva nova pivovarska produkta. Pomembna spremljajoča aktivnost bo izvajanje delavnic na področju občin LAS SSD z ZKŠT Žalec preko katerih bomo izobrazili in usposobili predstavnike turističnih društev na področju pivovarske in hmeljarske tematike. S partnerjema Društvom hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije in Hmezad export – import d.d. bomo v novi pivovarni pripravili različna piva iz slovenskega hmelja in različnih sladov, ki jih bomo v namene izobraževanja in promocije hmeljarstva predstavili na delavnici namenjeni hmeljarjem SSD, obstoječim pivovarjem in tistim, ki jih to področje zanima. Ves čas trajanja operacije in po njej bomo skrbeli za promocijo in obveščanje javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo.

Vrednost projekta znaša 64.827,87 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 45.106,80 EUR. Partnerji pri projektu so Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Hmezad export-inport, d.d. in Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ