29. september, 2023 at 10:09

RAZPIS ESRR 2021 – odprto

LAS SSD dne, 05.01.2021 objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada ESRR.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Upravičenci do podpore so pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja in fizične osebe (samo samostojni podjetniki, s.p.), ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto ali poslovno enoto oz. delujejo v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec (natančne meje naselij so dosegljive na tej povezavi).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: 415.546,46 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stopnja  sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR je 80%.

Rok za prijavo je 15.5.2021.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si ali po telefonu: 03/ 713 68 60 (66) vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Predvidevajo se delavnice, ki bodo prilagojene epidemiološkim razmeram (predvidoma v februarju 2021). Zadnja vprašanja bodo možna do 12.05.2021.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Ali je projekt potrebno načrtovati večtematsko?

V Strategiji lokalnega razvoja LAS Spodnje Savinjske doline so navedena štiri (4) tematska področja, tri (3) so pokriva tudi Evropski sklad za regionalni razvoj. Če z vašo idejo/projektom pokrivate več področij hkrati, je projekt bolje ocenjen. Vsak projekt v osnovi naslavlja eno (1) tematsko področje in v sklopu slednjega tudi kandidira za sredstva.

Kako določimo urno postavko dela?

Urna postavka se določi iz plačilne liste (zaposleni) oz. iz obračuna davkov in prispevkov (s.p. in popoldanski s.p.). Strošek prostovljnega dela v tem razpisu ni upravičen.

Ali je Strategija lokalnega razvoja 2014-2020 še aktualna?

Strategija lokalnega razvoja (SLR) LAS Spodnje Savinjske doline je aktualna do priprave nove strategije.

Ali je potrebno gradbeno dovoljenje pridobiti do oddaje vloge?

PRAVNOMOČNO gradbeno dovoljenje je potrebno priložiti k vlogi. Naknadno prilaganje dokumentacije (soglasja, dovoljenja) ni možno.

Ali je možno aktivnosti izvesti tudi v digitalni obliki (videokonference, delavnice)?

Način izvedbe aktivnosti ni predpisan in dopušča tudi realizacijo v digitalni obliki. Potrebno pa je zagotoviti potrdilo o izvedeni aktivnosti (npr. posnetek zaslona s seznamom udeležencev).

Upravičena območja oz. urbana središča

Vse aktivnosti, sofinancirane iz ESRR, se morajo izvesti v območjih urbanih središč oz. naselij Braslovče, Griže, Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec – grafični prikaz območij lahko najdete na tej povezavi. Sedež prijavitelja/partnerja z omenjenim območjem ni omejen, pomembno je le, da se nahaja na območju LAS SSD. Partnerji v projektu so lahko tudi regijske ali državne inštitucije, ki delujejo na tem območju.

Skrajni datum zaključka projekta

Zadnji zahtevek za izplačilo je potrebno oddati do 30.6.2023.

Primeri dobrih praks

Vsi odobreni projekti iz aktualnega obdobja so objavljeni na spletni strani LAS SSD.

Katere so ranljive skupine?

V skladu s SLR LAS Spodnje Savinjske doline so ranljive skupine, ki jih naslavljate v vaših projektih, mlajši od 30 let, osebe brez izobrazbe ter starejši od 50 let.

Priprava parterstva

V skladu s točkovnikom za ocenjevanje vlog so najbolje ocenjene tiste projektne vloge, ki vključujejo partnerje iz vseh treh (3) sektorjev: javnega (državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti), zasebnega (d.o.o., zadruge, s.p., delniške družbe, ipd.) ter civilnega (prostovoljci, nevladne organizacije, humanitarne organizacije, verske skupnosti, sindikati, društva in ustanove).

VIDEO PREDSTAVITEV

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

PRILOGA 1 – STROŠKOVNIK

PRILOGA 2 – VIRI FINANCIRANJA

PRILOGA 12 – PARTNERSKA POGODBA

NAVODILA ZA TIPE STROŠKOV

NAVODILA ZA INFORMIRANJE

REGISTER PROSTORSKIH ENOT

DELI IN SOUSTVARJAJ