OKOLJSKO OSVEŠČENI

OKOLJSKO OSVEŠČENI

60%

Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh

Operacija je skladna z razvojnimi izzivi SLR LAS SSD, kjer je namen operacije na podlagi analize stanja identificiranih lokalnih potreb. Potrebno je izboljšati negativne vplive na okolje in naravo ter uvajati aktivnosti tudi na tem pomembnem področju. Z željo, da prispevamo k varstvu okolja, ohranjanju narave v urbanih območjih Žalec in Petrovče in širše v dolini (upoštevajoč promet, druge vplive iz širše regije, podjetja – potencialne onesnaževalce zraka, gospodinjstva – individualna kurišča) bo operacija izrazito okoljsko naravnana:

 • z inovativnimi pristopi k meritvam zraka (prašni delci PM10) in hrupa, s katerimi bomo ugotovili dejansko stanje;
 • preko mehkih vsebin se bomo ciljno usmerili v ozaveščanje prebivalcev SSD o pomenu varovanja okolja na splošno in v urbanem okolju ter sobivanja z naravo (delavnice z namenom osveščanja o javnozdravstvenem problemu v razvitih državah, ki ga na človekovo zdravje in okolje predstavlja slab zrak in hrup, izobraževanja in usposabljanja za dvig ozaveščenosti prebivalstva glede preventivnih in kurativnih ukrepov, promocija operacije, javni natečaj za prebivalce celotne doline)
 • za spremljanje rezultatov nabavljenega senzorskega merilnika in razvoj trajne mreže spremljanja podatkov med podjetji – potencialnimi onesnaževalci zraka in javnostjo.

Predvideni kazalniki operacije:

 • tehnološke meritve s kalibriranimi standardnimi instrumenti – merilnikom za ugotovitev stanja zraka (prašni delci PM10) in hrupa za Žalec in Petrovče;
 • na področju t.i. mehkih vsebin: animacijske delavnice, dogodki in javni natečaj na temo varovanja okolja in sobivanja z naravo (bolezni, ki jih povzroča onesnažen zrak in hrup, opozarjali bomo na preventive ukrepe in kurativo, npr. zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v gospodinjstvih). Aktivnosti se bodo izvajale v vseh upravičenih naseljih LAS SSD (Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor, Šempeter in Žalec);
 • spremljanje rezultatov, preko senzorskega merilnika (ki bo meril TSP, PM10, PM2.5 in PM1) in razvoj trajne mreže skupaj s podjetji – onesnaževalci zraka in javnostjo;
 • promocija / informiranje in komuniciranje o operaciji.

 

Glavna ciljna skupina so vsi lokalni prebivalci Spodnje Savinjske doline, izpostavljamo pa predvsem ranljive skupine, ki so še posebej izpostavljeni ob onesnaženem zraku:

 • otroci, mladostniki,
 • starejši,
 • bolniki,
 • nosečnice.

 

Projekt bo zanimiv tudi za:

 • odločevalce na lokalni ravni,
 • vse prebivalce urbanih območij SSD (območji Žalec, Petrovče, kjer se bodo izvajale meritve),
 • gospodarstvo (podjetja – tudi nekateri potencialni onesnaževalci zraka),
 • mestno in lokalne skupnosti,
 • nevladne organizacije,
 • lokalne iniciative in njihove pobude,
 • domače in tuje obiskovalce urbanih območij SSD,
 • širšo javnost,
 • podporne inštitucije na lokalni, regionalni, nacionalni ravni,
 • mednarodne organizacije,
 • medije.

 

Novost operacije predstavlja ključen kazalnik operacije, to je skrb za okolje in novost v pristopu ciljnim skupinam, vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva – trajne mreže za spremljanje kakovosti zraka, s pomočjo nabavljenega in montiranega senzorskega merilnika (meril bo TSP, PM10, PM2.5 in PM1) in razvoj trajne mreže med podjetji – potencialnimi onesnaževalci zraka in javnostjo (Dnevi odprtih vrat podjetij ob sv. dnevu okoljskega zdravja 29.9.2018).

 

Povezava na spletno stran projekta

Vrednost projekta znaša 36.301,57 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je 26.932,60 EUR. Partnerji pri projektu so Občina Žalec, Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo, Mestna skupnost Žalec, OMCO METALS Slovenija, d.o.o., Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije in UPI Ljudska univerza Žalec.

DELI IN SOUSTVARJAJ
VEČ